Personuppgiftspolicy (GDPR) – Lokal Direkt Skandinavien AB

Inledning
Ditt förtroende för Lokal Direkt Skandinavien AB (känt som Lokal Direkt) är av största vikt för oss. Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter och vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. 

Lokal Direkt Skandinavien AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Lokal Direkt är en professionell aktör inom lokal- och fastighetsförmedlingsbranschen sedan 2007. 

I det följande beskrivs hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på?
Vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter baserar vi på att dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra ett avtal som du är part i eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter utgörs även av en intresseavvägning i vilken Lokal Direkts berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig och bemöta dig på ett bra sätt när du visat intresse för någon av de lokaler vi förmedlar eller när du kontaktat oss angående våra förmedlingstjänster. Vårt berättigade intresse är även att kunna fullgöra våra förmedlingsuppdrag. Lokal Direkt har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning som behandling av dina personuppgifter skulle kunna innebära för dig. Lokal Direkt bedömer att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv tagit kontakt med oss alternativt själv lämnat ut dina personuppgifter till någon av våra leadsleverantörer för att du vill ha hjälp med någon av de tjänster som Lokal Direkt erbjuder. Oftast kan de personuppgifter som behandlas inte anses vara särskilt integritetskänsliga. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. 

När behandlar vi dina personuppgifter?
Lokal Direkt hanterar endast de personuppgifter som behövs för våra förmedlingstjänster.  Vi hanterar dina personuppgifter som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig under den tid som vårt förmedlingsavtal gäller eller under den tid som du söker lokal. Vi behandlar även de personuppgifter som krävs för att vi skall kunna fakturera vårt arvode. Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning. Vi kan även behandla dina uppgifter när vi får vetskap om att ni söker lokal via våra leadsleverantörer till vilka ni själva har anmält ert intresse av att få hjälp med att hitta en lämplig lokal och därmed själva lämnat ut era personuppgifter av den orsaken. 

Varifrån hämtar vi personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar finns i ditt mail som du skickat till oss då du anmält intresse för någon av de lokaler vi förmedlar samt vid ytterligare kommunikation via mail eller telefon vi kan komma att ha med dig. Vi behandlar även dina personuppgifter som vi får direkt av dig om du kontaktar oss via telefon för att du är intresserad av att anlita oss för någon av de tjänster vi erbjuder då du lämnat ditt samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
I samband med att du tar kontakt med oss via mail eller telefon för att du söker lokal, när du malar oss en intresseanmälan för någon av våra lokaler eller vill ha hjälp med en lokalförmedling så behandlar vi de uppgifter som du lämnar såsom om ditt namn, ditt telefonnummer och/eller e-postadress, ditt företags organisationsnummer, faktureringsadress, dina mail samt de önskemål du uppger för att vi ska kunna hjälpa dig med utförandet av våra tjänster.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Lokal Direkt behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig då du mailat oss en intresseanmälan avseende någon av våra lokaler för en efterföljande dialog samt för att kunna leverera våra tjänster till dig när du kontaktat oss.  Lokal Direkt hämtar inte in någon information som inte är direkt relevant och nödvändig för att vi ska kunna utföra våra tjänster och genomföra våra uppdrag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina uppgifter sparas så länge de fortsätter att vara relevanta och du nyttjar vår förmedlingstjänst. Dina uppgifter kan också komma att sparas då vi har en rättslig förpliktelse att spara dem.

Vem har tillgång till dina personuppgifter
Det är endast den fastighetskonsult som du själv har kontaktat som hanterar dina personuppgifter och de blir inte tillgängliga för Lokal Direkts övriga fastighetskonsulter. Dina personuppgifter kan också komma att hanteras av personal som sköter redovisning m.m. Det kan förekomma att vi anlitar underkonsulter som hanterar dina personuppgifter för vår räkning som s.k. personuppgiftsbiträden.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon extern part förutom på begäran från myndighet och gäller pågående utredning vilket aldrig hänt under Lokal Direkts historia. Skulle någon av våra uppdragsgivare vilja komma i direktkontakt med dig så får du först lämna ditt godkännande innan vi lämnar ut dina kontaktuppgifter.  Lokal Direkt säljer under inga omständigheter vidare någon av dina uppgifter till tredje part.

Överföring av uppgifter till tredje land
Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

Skyddet av dina personuppgifter 
Dina personuppgifter sparas i form av det mail du skickat till någon av våra fastighetskonsulter på dennes lösenordskyddade dator i dennes lösenordsskyddade inkorg när du skickat oss intresseanmälan för någon av de lokaler vi förmedlar. I vissa fall sparar vi dina personuppgifter i ett lösenordskyddat digitalt upprättat kundvårdssystem om uppgifterna bedöms relevanta för vår förmedlingstjänst. Dessa uppgifter sparas endast av den enskilda fastighetskonsulten som du har kontakt med och är inte tillgängliga för Lokal Direkts övriga fastighetskonsulter. Hyresavtal, med tillhörande bilagor upprättade av Lokal Direkt sparas på en ett lösenordsskyddat konto på www.fastdok.se av den fastighetskonsult som upprättat avtalet. Dessa dokument sparas ej i någon fysisk form. Dina personuppgifter sparas även i den form som krävs enligt bokförings- och avtalslagen. Detta i samband med fakturering och av vårt förmedlingsarvode.

Din rätt att få information om vad som finns registrerat 
Du har alltid rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi, för att skydda din integritet, kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Din begäran bör därför lämnas skriftligen i en av dig undertecknad handling, dvs. inte via e-post eller telefon. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Lokal Direkt behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas.  Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Om du har givit oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Klagomål
Om du har synpunkter, frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lokal Direkt, se kontaktuppgifter nedan. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. 


Du får kontakt med oss på följande sätt: 
E-post: gdpr@lokaldirekt.se 
Telefon: 0733-243523 
Brev: Lokal Direkt Skandinavien AB, Hantverkargatan 10, 112 21 Stockholm.  
Kontaktombud: Hanna Friman, hanna@lokaldirekt.se

 

 

Tillbaka