Hitta din nya lokal här!

Etiska regler

Lokal Direkts etiska regler fastställda av SLHF 2000-01-31

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Lokal Direkt skall tillvarata uppdragsgivarens intresse och utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i enlighet med uppdragets intentioner och överenskommelser.

1.2 Lokal Direkt skall i förhållande till uppdragsgivarens motparter vara så öppen och klar som uppdraget medger.

1.3 Vid upprättande av avtal skall Lokal Direkt alltid iaktta god affärssed och följa gällande lagstiftning. Alla handlingar skall upprättas så entydigt och klart som möjligt för undvikande av missförstånd mellan de parter som ingått avtalet.

1.4 Det åligger Lokal Direkt att på alla sätt arbeta för att främja kårens goda anseende och att fortlöpande skaffa sig erfarenhet och genomgå fortbildning som erfordras för att kunna erbjuda uppdragsgivarna en fullgod tjänst.

1.5 Lokal Direkt bör hänvisa till annan sakkunnig om det gäller en omständighet utanför företagets kompetensområden.

2. Lokal Direkts ställning gentemot allmänheten.

2.1 För undvikande av missförstånd skall Lokal Direkt alltid kunna redovisa uppdragsförhållandet och om uppdraget så medger namnge uppdragsgivaren.

2.2 Vid marknadsföring skall Lokal Direkt försöka ge en rättvisande bild av objektet.

2.3 Vid annonsering skall Lokal Direkts bolagsnamn och telefonnummer alltid utsättas. Anonym annonsering eller annonsering i anställdas namn får inte förekomma. Ej heller annonsering där intressent endast hänvisas till telefonnummer. Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring skall vara vägledande för Lokal Direkt.

2.4 All annonsering skall ske i enlighet med uppdragsöverenskommelsen. I annons angivna kostnader får inte avvika från vad som överenskommits med uppdragsgivaren.

2.5 Om Lokal Direkt är ansvarig för överlåtelse av fast egendom eller på annat sätt medverkar vid överlåtelse som omfattas av lag, eller andra regler och bestämmelser gäller dessa i första hand.

3. Lokal Direkts ställning gentemot uppdragsgivaren

3.1 Om Lokal Direkt erhåller ersättning från annan än sin uppdragsgivare skall uppdragsgivaren underrättas om principerna för hur denna ersättning beräknas och varför denna utgår.

3.2 Om någon inom Lokal Direkt själv eller till denne närstående person har direkta intressen i fastigheter eller lokaler som gör att denne kan misstänkas att ej utföra sitt uppdrag enligt p 1.1 i dessa etiska regler, är denne skyldig att informera en blivande uppdragsgivare om dessa förhållanden eller att tacka nej till uppdraget.

3.3 Om Lokal Direkt har partsintresse enligt p 3.2 ovan eller är ansvarig vid överlåtelse av fast egendom eller på annat sätt medverkar vid överlåtelse som omfattas lag, eller andra regler och bestämmelser gäller dessa i första hand.

Tillbaka